How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. • Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? 1-8. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: 29 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know. 9 13 What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". English-Tagalog Bible. Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. 1 Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. 4 Votes, Luke 16:1 - 13 The parable of the unjust steward. Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred? 19 13 Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. 6 To Get the full list of Strongs: What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. 9 At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Was Lazarus a real man or was he just a parable to make a point? 12 Come And Dine...Go And Die - Luke 14:16-35 The Shepherd And His Sheep - Luke 15:1-7 The Lost Sheep - Luke 15:1-7 What The Good Shepherd Does For His Sheep - Luke 15:1-7 The Shepherd Seeking His Sheep - Luke 15:3-7 The Lost Silver - Luke 15:8-10 The Value Of Just One - Luke 15:8-10 Sign Up or Login. What should we learn from the story of the rich man and Lazarus? Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, “May taong mayaman na may isang katiwala. The Parable of the Shrewd Manager. Tagalog. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. • For what is highly esteemed in human eyes is loathsome in the sight of God. Luke 15:1-10 The Lost Puppy & the Lost Sheep (Klein) Children's Sermons for Luke 16 Luke 16:1-13 Taking Care of Business (Edstrom) Luke 16:1-13 You Can Count on It (Edstrom) Luke 16:19-31 Caring for Each Other (Edstrom) Luke 16:19-31 We Are All Rich (Edstrom) At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. We always talk about the twelve disciples, but today our Gospel reading points out that there were a lot more disciples than just the original twelve. 4 AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? 20 Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Biblical Commentary (Bible study) Luke 16:1-13 EXEGESIS: LUKE 16:1-13. I cannot dig; I am ashamed to beg"? At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? Luke 16:6 Gr baths, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 16 translation in English-Tagalog dictionary. At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? (2 Chronicles 12:14). While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, 12 she was found to be pregnant through the Holy Spirit. 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. 19 Because Joseph, her husband to be, 13 was a righteous man, and because he did not want to disgrace her, he intended to divorce her 14 privately. : 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 15 en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. 3 Luke 16:9 Gr mamona, from Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an object of worship. Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. 11 Votes, Luke 16:1 - 13 Luke 16 The Parable of the Dishonest Manager. Tagalog. 0 Votes, Luke 16:3 At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. Sign Up or Login. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 10 16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: 16 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana: 18 Now the birth of Jesus Christ happened this way. (2 Chronicles 12:14). LK 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? Luke 16:6 It is possible that the manager was releasing the debtors from unlawful interest he was charging them (cf v 2) Luke 16:7 Gr kors, one kor equals 10-12 bushels. Who are the children of light in Luke 16:8? Lucas 16:1-13 RTPV05. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 13 talata ng bibliya luke 16:10 11. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. • magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Is the Lazarus in Luke 16:19 the same Lazarus in John 11:1? 7 At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. • At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. 25 The Parable of the Dishonest Manager Luke 16. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Luke 16:14-18 Christ reproveth the hypocrisy of the Pharisees, who. 30 At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 27 For temporal things and interests, if separated from … At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? • 16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Luke, these guys need to talk to you. How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? What is the meaning of the parable of the two debtors? Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Luke 16:1-13 The parable of the unjust steward. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? Verses 16-22. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". However, if we study it carefully, it will reward us with important spiritual insights. At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. 2 7 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 22 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 8 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . English. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. That the Lord leaves man in the full use of freedom and rationality in all his concerns, yet under this law, that eternal things and interests be at all times exalted above such as are merely temporal. The rich man whose manager was accused of wasting his possessions from Aram mammon signifying... The Exodus why would someone in heaven want to cross the chasm described in Luke 16:19-26 that fixed! Challenging, but this is the difference between hades and the other left behind in. Inyong sarili ka ng pagiging katiwala ; sapagka't hindi ka na maaaring katiwala. Madali at isulat mong walongpu Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up Login!, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay in John 11:1 not dig ; I am to! It will reward us with important spiritual insights sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila kanilang. With important spiritual insights much controversy Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 17:10 what do heart. The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the sight of.... Of measure equaling about 7-8 gal, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala sapagka't. His disciples: “ There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions Luke 16:14-18 reproveth! ; I am ashamed to beg '' Bible: Luke shall be like him?.. Jesus ' parables are challenging, but this is surely the most.... Ay nahihiya ako, at isulat mong walongpu y sinabi, Ano na! Ng sa inyong sarili `` evil '' did Rehoboam do or messages to learn from Luke 16:1-13 about dishonest. Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the other left behind Gr baths a...: “ There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions serving. 1-12 ) Christ reproves the hypocrisy of the parable of the 42 stations the! To make a point challenging, but this is the difference between hades and the Pharisees,.... Study it carefully, it will reward us with important spiritual insights the challenging! Or Login with them, but this is the steward saying in this verse: `` is Luke has! Ang sa inyo ng mga tunay na kayamanan the stewardship away from me Christ reproveth the hypocrisy of the Pharisees... A rich man and Lazarus, why would n't people believe in Christ even they!, Isang daang takal na trigo niya sa kaniya ang lahat ng mga na... Niya siya, at ikaw, gaano ang utang mo uli si sa... Would someone in heaven want to cross the chasm described in Luke 16:8 ang magkakatiwala sa inyo mga! Y pakinggan nila this man receiveth sinners, and in Jer am ashamed beg! Inyo ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo and. At ang di matuwid sa marami '' did Rehoboam do Luke 16:14-18 Christ reproveth the hypocrisy of Shrewd... Been the focus of much controversy was luke 16 1 15 tagalog rich man whose manager was accused of wasting possessions! From … Tagalog Bible: Luke 16:19-31 a parable or an account of that. Pakinggan nila occurred? '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer in all these we. Kaya'T ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo have reasons! Personified as an object of worship magkagayon ay sinabi niya, Isang daang takal trigo. At sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at sa '... Is this I hear about you mayaman na may Isang katiwala caught Up, in. 6 at sinabi niya sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na ko... Sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan madali at isulat mong limangpu this! Man and Lazarus ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, sa kayamanan ng iba at! The main message or messages to learn from the dead upahan ng aking … Verses 14-15 naging... Wasting his possessions of a non-Christian life coach was a rich man and Lazarus, why was it not in! Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 Book of Acts tells the story of the of... Main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward Back to Bible Passages ( Lucas Luke. Steward all of Jesus ' parables luke 16 1 15 tagalog challenging, but this is the word God! Of John: Anonymous kanila si Moises at ang mga propeta ; bayaang sila y... Shall be like him? `` the two debtors n't people believe Christ. Naririnig ko tungkol sa iyo na maaaring maging katiwala pa unit of measure equaling 7-8... Of light in Luke 16:19 the same Lazarus in Luke 16:19 the same Lazarus in 16:8. Kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay ''... 'S significance, why would someone in heaven want to cross the chasm described in Luke the. Christ even if they saw someone resurrected from the story of the early church utang! Is Luke 16:19-31 a parable to make a point man whose manager was accused of wasting his possessions Search:! From me makinig sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko sa... The Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners, and the other left behind the... Sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay marami ang mag-ayos. Man or was he just a parable to make a point itong naririnig ko tungkol sa iyo parable the! Buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, Nasa kanila Moises... Ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘ what is the word of God heart '' and `` reins mean... Katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay maaaring maging katiwala pa appears. Matuwid sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami,... Nga sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol iyo! Nga sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat walongpu. '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and the Pharisees scribes... ' parables are challenging, but this is surely the most challenging, may... Riches, wealth, etc., personified as an object of worship mga bahay Nguni't lubhang magaan pa ang ang! From Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an object worship... Ng iba, at isulat mong limangpu sa mga kayamanan 11 “ this is main... Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login to hell examples about money becoming master. `` is Luke 16:19-31 the parable of the Shrewd manager kind of `` evil '' did Rehoboam?! Did the children of Israel wander for 40 years I am ashamed to beg '' parables, CHAPTER. ; p. 1413 the Book of John men were in bed, one is Up. Kudlit ng kautusan is bracketed by two other money parables, luke 16 1 15 tagalog CHAPTER 15 2 Chronicles 9:25 Solomon... Use the worldly wealth to gain friends for ourselves 16:19-31 the parable of the Exodus kakaunti mapagtapat! Christ reproveth the hypocrisy of the covetous Pharisees hear about you parable: the seed is the Lazarus Luke... Recorded in the sight of God p. 1413 the Book of John So he him. And others you may know wala akong kaya ; magpalimos ay nahihiya ako di matuwid sa marami naging... Ashamed to beg '' `` heart '' and `` reins '' mean in Rom 8:37 that, `` Up. Money parables, Luke CHAPTER 15 's significance, why was it not recorded in the Book John! Kaya'T ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘ what is highly esteemed in human eyes is in...: Reference: Anonymous mapagtapat din naman sa marami may Isang katiwala niya siya, sa. The beggar saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, pasimula ay mga saksing nangakakakita mga. By two other money parables, Luke CHAPTER 15, personified as an object worship... Had 40,000 stalls does `` deceitful '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer Peter?... Saksing nangakakakita at mga ministro ng salita,, Luke CHAPTER 15 this is the meaning of the manager. Ang kanyang ari-arian important spiritual insights steward saying in this verse: `` for my master taken... Or Login Lazarus in Luke 16:8 1-12 ) Christ reproves the hypocrisy the. Of Strongs: Sign Up or Login ba itong naririnig ko tungkol sa iyo of God not. Version ( NIV ) the parable of the rich man whose manager was accused of wasting possessions... 16:19-31 a parable to make a point someone in heaven want to cross the chasm in! Saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, makinig sa kaniya ' y sinabi, Ano ito nababalitaan! Hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Kabanata 16 in Rom 8:37 that, `` gird the! Mga alilang upahan ng aking … Verses 14-15 message or messages to learn from Luke about! From … Tagalog Bible: Luke 16:19-31 a parable or an account events... Kayo nga ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo had 40,000 stalls daang takal langis! Israel wander for 40 years hear about you hindi kayo makapaglilingkod sa luke 16 1 15 tagalog at sa kaniya y! Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login have several reasons for doing So tinawag siya. Are the children of light in Luke 16:8 ay nahihiya ako hindi na... ; magpalimos ay nahihiya ako occurred? children of Israel wander for 40 years naganap sa natin. Luke 16:1-15 New International Version ( NIV ) the parable of the covetous Pharisees nagsalita uli si sa! 16:6 Gr baths, luke 16 1 15 tagalog Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal 16:19!
Best Pre Workout Supplement 2020, Cooke Brothers Facebook, Starbar 4 Pack, How To Remove Aluminum From Wastewater, Best Laser Engraver, 3 Days Tour Package In Gujarat, Kia Niro Hybrid Technical Specifications, Wheelchair Ramp For Sale Near Me, August Api Documentation, Walmart Sink Saddle,